Program skupa možete preuzeti ovdje (Adobe PDF oblik).

SRIJEDA, 25. rujna 2019.

VRIJEME DOGAĐANJE MJESTO
Od 13.00 Registracija sudionika Hotel Niko
18.00 ̶ 21.00 Svečano otvaranje Sedmoga hrvatskog slavističkog kongresa

Pozdravni govori

Dodjela nagrada laureatima

Svečani domjenak

Hotel Niko, Dvorana Krka 1

 

ČETVRTAK, 26. rujna 2019.

Raspored po dvoranama

DVORANA KRKA 1

VRIJEME DOGAĐANJE MJESTO
9.00 ̶ 10.00 Plenarno izlaganje

Stjepan Damjanović: Jezična smjeranja hrvatskih protestanata

Dvorana Krka 1
10.00 ̶ 11.30 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Evelina Rudan

10.00 – 10.30 Ana Mihaljević: Prevođenje perifrastične konjugacije aktivne i pasivne s latinskoga na hrvatski crkvenoslavenski

10.30 –11.00 Vesna Badurina Stipčević: Sveti Jakov apostol u hrvatskoglagoljskim spomenicima

11.00 – 11.30 Antonija Zaradija Kiš: Cvijet kreposti / Fiore di virtù: hrvatska glagoljska i ćirilska varijanta talijanskoga „bestselera” iz 14. stoljeća

Dvorana Krka 1
11.30 ̶ 13.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Antonija Zaradija Kiš

11.30 – 12.00 Evelina Rudan: Folkloristički prinos Ante Jurića-Arambašića: problem aktivnog i pasivnog repertoara i insajderski istraživač

12.00 – 12.30 Lana Molvarec: U Splitu i oko Splita. Ekonomija, prostor i suvremeni hrvatski roman

12.30 – 13.00 Boris Beck: Satirični novinski naslovi u stripu Overkloking Dubravka Matakovića

Dvorana Krka 1
13.30 – 14.30 Stanka za ručak
14.30 – 15.30 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Tea Rogić Musa

14.30 – 15.00 Ivana Odža i Tea-Tereza Vidović Schreiber: Otimanje zaboravu – tragovima tradicije u prozi za djecu i mlade vojvođanskih Hrvata

15.00 – 15.30 Ana Dalmatin: Rana destrukcija „etičkog solipsizma”

Dvorana Krka 1
Od 17.00 Izlet

 

DVORANA KRKA 2

VRIJEME DOGAĐANJE MJESTO
10.00 ̶ 11.30 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Tea-Tereza Vidović Schreiber

10.00 – 10.30 Tea Rogić Musa: Hrvatsko-poljske književne veze u svjetlu komparativnih istraživanja: metodološki izazovi

10.30 – 11.00 Jelena Jović: Studia postzależnościowe: polska odpowiedź na postkolonializm

11.00 – 11.30 Neda Pintarić i Ewa Komorowska: Odabrani problemi u hrvatsko-poljsko-ruskoj međujezičnoj homonimiji

Dvorana Krka 2
11.30 ̶ 13.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Jelena Jović

11.30 – 12.00 Zvonimir Glavaš: Filologija u doba postfundacionalne misli

12.00 – 12.30 Josip Miletić i Tea-Tereza Vidović Schreiber: Osobitosti Bettičina egzila

12.30 – 13.00 Krešimir Bagić: Prva hrvatska stilistika

Dvorana Krka 2
13.30 – 14.30 Stanka za ručak
14.30 – 16.30 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Marina Protrka Štimec

14.30 – 15.00 Mirela Šušić: Znanstvena i školska interpretacija u nastavi književnosti

15.00 – 15.30 Karol Visinko: (Multi)medijski metodički sustav u poučavanju i učenju hrvatskoga jezika i književnosti

15.30 – 16.00 Dean Slavić: Biblijski intertekst u Budakovu Ognjištu: interpretacija i metodički pristup

16.00 – 16.30 Olja Perišić: Korpusi u nastavi hrvatskog jezika kao stranog

Dvorana Krka 2
Od 17.00 Izlet

 

DVORANA KRKA 3

VRIJEME DOGAĐANJE MJESTO
10.00 ̶ 11.30 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Barbara Štebih Golub

10.00 – 10.30 Emina Berbić Kolar: Tradicijski leksik sičanskih riči

10.30 – 11.00 Ivana Vidović Bolt: Frazemi kao čuvari hrvatske glazbene baštine

11.00 – 11.30 Marija Malnar Jurišić i Perina Vukša Nahod: Vidi se iz aviona frazemi vole se na sva zvona

Dvorana Krka 3
11.30 ̶ 13.30 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Emina Berbić Kolar

11.30 – 12.00 Sanja Perić Gavrančić: O hrvatskome jeziku u jezikoslovnim studijama europskih humanista 16. stoljeća

12.00 – 12.30 Bojana Schubert i Barbara Štebih Golub: U potrazi za jezičnom varijacijom – druga izdanja starokajkavskih tekstova

12.30 – 13.00 Martina Horvat i Maja Znika Marion: Slovopis i pravopis kao izazovi u radu sa starim kajkavskim tekstovima na Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

13.00 – 13.30 Marijana Horvat i Martina Kramarić: Jezikoslovno nazivlje u hrvatskim franjevačkim gramatikama 18. stoljeća

Dvorana Krka 3
13.30 – 14.30 Stanka za ručak
14.30 – 16.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Krešimir Bagić

14.30 – 15.00 Dalibor Vrgoč: Hrvatsko vojno nazivlje u predšulekovskim vojnim priručnicima

15.00 – 15.30 Krešimir Mićanović: „Zagrebački dogovor”. Jezična politika 1980-ih u Hrvatskoj i Jugoslaviji

15.30 – 16.00 Mijo Lončarić: Za hrvatsko jezikoslovlje u 21. stoljeću. Osvrt na istraživanje hrvatskoga jezika

Dvorana Krka 3
Od 17.00 Izlet

 

DVORANA ŠIBENIK 9, Hotel Ivan

VRIJEME DOGAĐANJE MJESTO
10.00 – 11.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Maja Opašić

10.00 – 10.30 Mira Menac-Mihalić i Anita Celinić: Geolingvistički pogled na završno l u glagolskom pridjevu radnom u čakavskom narječju

10.30 – 11.00 Martina Bašić i Barbara Kovačević: Romanizmi u frazemima sjeverozapadnih čakavskih govora

 

Dvorana Šibenik 9
11.00 – 12.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Mira Menac-Mihalić

11.00 – 11.30 Mirjana Crnić Novosel i Maja Opašić: Frazemi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara

11.30 – 12.00 Marina Marinković: Iz sintakse istočnogoranskih kajkavskih govora

 

Dvorana Šibenik 9
12.00 – 13.30 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Vesna Badurina Stipčević

12.00 – 12.30 Silvana Vranić: Usporedba temporala i sanktorala Drugoga beramskoga (ljubljanskoga) brevijara kroz prizmu povijesne dijalektologije

12.30 – 13.00 Marinka Šimić: Leksik Pariškoga (Borislavićeva) zbornika iz 1375. godine

13.00 – 13.30 Mateo Žagar: Interpunkcijska načela u glagoljskim i ćirilskim tiskanim izdanjima hrvatske protestantske tiskare u Urachu (1561̶ 1564)

 

Dvorana Šibenik 9
13.30 – 14.30 Stanka za ručak
14.30 – 16.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Marijana Horvat

14.30 – 15.00 Anđela Frančić: Osobna imena krštenih potkraj 15. stoljeća u Umagu

15.00 – 15.30 Marijana Bašić i Sanja Baričević: O nekim prezimenima zadarskoga područja

15.30 – 16.00 Goran Filipi: Istrorumunjski fitonimi hrvatskog (čakavskog) podrijetla

Dvorana Šibenik 9
Od 17.00 Izlet

 

PETAK, 27. rujna 2019.

Raspored po dvoranama

 

DVORANA KRKA 1

VRIJEME DOGAĐANJE MJESTO
9.00 ̶ 10.00 Plenarno izlaganje

Krystyna Pieniążek-Marković: Kina i Europa kao geo(bio)grafski/auto(geo)biografski prostori. Hrvatsko međuratno iskustvo

Dvorana Krka 1
10.00 ̶ 11.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Krešimir Mićanović

10.00 – 10.30 Vlasta Rišner: Bunjevačka i šokačka vila između jezika, slovopisa i pravopisa bačkih Bunjevaca i zagrebačke filološke škole

10.30 – 11.00 Ivica Baković: Imaginacije postsocijalizma: dijaspore u bugarskom i makedonskom filmu

Dvorana Krka 1
11.00 ̶ 13.30 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Vlasta Rišner

11.00 – 11.30 Szilveszter Bality: Hrvatska tiskana riječ na području današnje Mađarske od 1918. do 1945.

11.30 – 12.00 Helena Stranjik: Češka manjina u Hrvatskoj kao primjer održivosti jezika i identiteta u inojezičnoj sredini

12.00 – 12.30 Zrinka Kovačević i Ivana Čagalj: (Jezični) identitet(i) hrvatske dijaspore u romanima Martina Kukučína i Josipa Andrića

12.30 – 13.00 Ivana Čagalj: Utjecaj suvremenih migracija na poetike i književni status “izmeđnika” Petra Gudelja i Veselka Koromana

13.00 – 13.30 Srećko Listeš: Udruga Hrvatska izvandomovinska lirika

Dvorana Krka 1
13.30 – 15.00 Stanka za ručak
15.00 – 16.00 Promocija znanstveno-izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga jezika Dvorana Krka 1
Od 16.00 Izlet

 

DVORANA KRKA 2

VRIJEME DOGAĐANJE MJESTO
10.00 ̶ 11.30 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Lidija Bajuk

10.00 – 10.30 Lahorka Plejić Poje: Filološke i komparatističke perspektive istraživanja dopreporodne kajkavske lirike

10.30 – 11.00 Luka Velić: Pjesnikovi afiniteti prema muzi i bojama u Trima knjigama elegija i pjesama Jurja Šižgorića

11.00 – 11.30 Dolores Butić: Dijete u opisima opsade gradova od antike do srednjovjekovlja

Dvorana Krka 2
 

11.30 ̶ 13.30

 

Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Lahorka Plejić Poje

11.30 – 12.00 Maja Verdonik: Pripovjedno kazalište: scenski oblik pripovijedanja priča djeci

12.00 – 12.30 Lidija Bajuk: Kako osmisliti digitalni tezaurus kulturne animalistike

12.30 – 13.00 Vanja Budišćak: Mediteranske značajke Vitezovićeva Odiljenja sigetskog

13.00 – 13.30 Mirna Bojić: Korijeni toposa kulturnog krajolika u opisima Ilirika

 

Dvorana Krka 2

13.30 – 15.00 Stanka za ručak
Od 16.00 Izlet

 

DVORANA KRKA 3

VRIJEME DOGAĐANJE MJESTO
10.00 ̶ 11.30 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Ljiljana Banjanin

10.00 – 10.30 Tatjana Stupin: Publicistički, polemički i novinarski diskurs hrvatskih književnih klasika Janka Polića Kamova i Antuna Gustava Matoša

10.30 – 11.00 Igor Medić: Nazorove Istarske priče i Wildeove esteticističke bajke

11.00 – 11.30 Marijana Bijelić: Rod i (anti)modernizam u pripovijetkama Dinka Šimunovića i Elina Pelina

Dvorana Krka 3
11.30 ̶ 13.30 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Sanja Grakalić Plenković

11.30 – 12.00 Lilla Anna Trubics: Marija Jurić Zagorka o mađarskoj književnosti, kazalištu i kritici

12.00 – 12.30 Marina Protrka Štimec: Alternativne književne povijesti: Zabludovsky i Zorica

12.30 – 13.00 Ljiljana Banjanin: Hrvatska književnost u jednom talijanskom časopisu na početku 20. stoljeća

13.00 – 13:30 Olena Dzjuba-Pogrebnjak: Priče iz Vukovara Siniše Glavaševića i U izolaciji Stanislava Asejeva

Dvorana Krka 3
13.30 – 15.00 Stanka za ručak
Od 16.00 Izlet

 

DVORANA ŠIBENIK 9, Hotel Ivan

VRIJEME DOGAĐANJE MJESTO
10.00 – 12.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Ivana Vidović Bolt

10.00 – 10.30 Sanda Ham i Dubravka Smajić: Kritike jezika Ivana Matije Škarića u ozračju književnojezičnih mijena 19. st.

10.30 – 11.00 Irena Krumes: Jezični purizam u tekstovima nabožne književnosti 18. stoljeća

11.00 – 11.30 Ivana Lovrić Jović: Izazovi u utvrđivanju jezika pri kodnome preključivanju u povijesnoj rukopisnoj građi

11.30 – 12.00 Ante Bičanić: Politika i hrvatsko jezikoslovlje u 20. stoljeću: politički utjecaji, pritisci i nasilje na primjerima važnih jezikoslovnih priručnika

Dvorana Šibenik 9
12.00 – 13.30 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Ivana Lovrić Jović

12.00 – 12.30 Teodora Fonović Cvijanović i Vanessa Vitković Marčeta: O Istarskoj riječi kroz jezik i pravopis

12.30 – 13.00 Sanja Knežević: Pjesništvo Milana Milišića – slika urbanog Dubrovnika

13.00 – 13.30 Dubravka Luić-Vudrag: Vinko Nikolić kao suradnik domovinske Hrvatske revije od 1928. do 1945.

Dvorana Šibenik 9
13.30 – 15.00 Stanka za ručak
Od 16.00 Izlet

 

SUBOTA, 28. rujna 2019.

Raspored po dvoranama

DVORANA KRKA 1

VRIJEME DOGAĐANJE MJESTO
9.00 ̶ 10.00 Plenarno izlaganje

Diana Zalar: Dječje jezično stvaralaštvo potaknuto djelima klasičnih pisaca

Dvorana Krka 1
10.00 ̶ 11.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Jelena Vignjević

10.00 – 10.30 Josipa Korljan Bešlić: Posvojni pridjevi i kategorija živosti iz perspektive poučavanja inojezičnoga hrvatskoga

10.30 – 11.00 Dunja Pavličević-Franić: Usvajanje hrvatskoga jezika u kontekstu konstrukcijske gramatike

Dvorana Krka 1
11.00 ̶ 12.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Dunja Pavličević-Franić

11.00 – 11.30 Jelena Vignjević: Kontaktni sinonimi u službi poučavanja sredinom 19. stoljeća

11.30 – 12.00 Lesja Steblina i Lesja Petrovska: Hrvatski jezik na Kijevskom sveučilištu “Taras Ševčenko” – visokoškolska tradicija u ozračju zahtjeva suvremenog doba

Dvorana Krka 1
13.00 – 13.30 Zatvaranje Sedmoga hrvatskog slavističkog kongresa Dvorana Krka 1

 

DVORANA KRKA 2

VRIJEME DOGAĐANJE MJESTO
10.00 ̶ 11.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Davor Nikolić

10.00 – 10.30 Iva Gruić: Rasplitanje raspleta: Završeci u suvremenim domaćim dramama za djecu i mlade

10.30 – 11.00 Berislav Majhut: Subverzivna uloga dječjeg romana Uzbuna na Zelenom vrhu Ivana Kušana

Dvorana Krka 2

 

DVORANA KRKA 3

VRIJEME DOGAĐANJE MJESTO
10.00 ̶ 11.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Milica Mihaljević

10.00 – 10.30 Mihaela Matešić i Blaženka Martinović: Jezična zajednica kao metodološki čimbenik u novijoj hrvatskoj pravopisnoj normi

10.30 – 11.00 Daria Lazić: Pristup glagolskoj morfologiji u suvremenim gramatikama hrvatskoga jezika

Dvorana Krka 3
11.00 ̶ 13.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Mihaela Matešić

11.00 – 11.30 Bernardina Petrović: Glagolski emotivi tuge u hrvatskome jeziku

11.30 – 12.00 Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Tvorbeni modeli u Mrežniku

12.00 – 12.30 Ivana Filipović Petrović: Što je hrvatskoj leksikografiji korpus

12.30 – 13.00 Damir Horga: Nefonemski glasnik [ə] u hrvatskom spontanom radijskom govoru

Dvorana Krka 3

 

DVORANA ŠIBENIK 9, Hotel Ivan

VRIJEME DOGAĐANJE MJESTO
10.00 – 11.30 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Josipa Tomašić

10.00 – 10.30 Sanja Grakalić Plenković: Stereotipi o smrti u bajkama Ivane Brlić-Mažuranić

10.30 – 11.00 Ivona Smolčić: Uloga i značaj odgoja ženskoga djeteta tijekom devetnaestoga stoljeća na primjeru pripovijetke Duga Dinka Šimunovića

11.00 – 11.30 Sanja Tadić Šokac: Djetinjstvo u romanu Unterstadt Ivane Šojat

Dvorana Šibenik 9
11.30 – 13.00 Sekcijska izlaganja

Predsjeda: Sanja Tadić Šokac

11.30 – 12.00 Josipa Tomašić: Spomenar kao žanr – između pučkoga i popularnoga

12.00 – 12.30 Suzana Marjanić: Ljubimci i djeca. Folkloristička i etnološka perspektiva – od rukopisnih zapisa do medijskih reakcija

12.30 – 13.00 Davor Nikolić: Retorika dječjega folklora

Dvorana Šibenik 9